Ansvarskompetanse

Hva ansvarskompetanse er

 «Ansvaret hadde ikke noe annet sted å gå – det måtte gå dit kunnskapen var!»
Tillitsvalgt i Kværner

En mellomleder på en industribedrift beskrev hvilke operatører han ønsket seg for fremtiden: Vi trenger ansatte som både kan faget, som ser helheten i driftssituasjonen, og som ligger i forkant av å gjøre nødvendige endringer for å sikre god og stabil drift. Han snakket om «å ha ansvaret i seg», som en slags kroppslig kompetanse.

Ansvarskompetanse er et nytt ord på en ferdighet som har eksistert lenge – ofte oversett og ukjent for organisasjonen.  Ansvarskompetanse er i bruk når en arbeidstaker bruker sin kompetanse til å ta ansvar for mer enn det forutbestemte og «sin» leveranse, og viser vilje til å ligge i forkant for å sikre fremtidig arbeidsmiljø, produktivitet og innovasjon.

Ansvarskompetanse er en kritisk suksessfaktor dersom en ønsker å bli konkurransedyktig ved hjelp av den norske samarbeidsmodellen.

Har dere ansvarskompetanse på bedriften din?

Å bygge ansvarskompetanse handler både om ferdigheter hos den enkelte og om bedriftens tilrettelegging.  Hvordan din bedrift kan svare på de følgende fem spørsmålene sier mye om ansvarskompetansen hos dere:

  • Er det vanlig at ansatte i din bedrift ønsker å bruke egen kunnskap og kompetanse for stadig å forbedre måten dere jobber på?
  • Er det slik hos dere at håndtering av variasjon og avvik gjøres av den som er nærmest der de oppstår?
  • Er det regelen hos dere at ansatte deltar i planleggingen av eget arbeid?
  • Er det lett å utveksle erfaring og koordinere seg med sine arbeidskolleger?
  • Ses det som positivt at arbeidskolleger tar initiativ og løser oppgaver selv om de ligger utenfor deres primære arbeidsoppgaver?

Tiltak for å utvikle ansvarskompetanse

Alle bedrifter er forskjellige. Tiltak for å utvikle og styrke ansvarskompetansen vil derfor måtte tilpasses. I HPWS.no arbeider vi å utvikle gode tiltak på fem områder:

  • Strukturgrep: Organisasjonsmodell, fabrikasjonslayout, informasjons- og kommunikasjonsflyt, ansvarsområder, stillingsbeskrivelser, bruk av møter
  • Kulturgrep: kultur for ansvar, vise frem de gode eksemplene, ledere og tillitsvalgte som går foran, reaksjonsmønstre i forhold til kritiske hendelser
  • Læringsgrep: bedre opplæring i planer og kjøreplaner, bruk av forbedringsgrupper, systematikk for involvering, utnytte lavsesonger til læring, medarbeiderdrevet innovasjon
  • Partssamarbeid: partssamarbeid som tar ansvar for produktivitets- og innovasjonsarbeid, utvikling av nye tillitsvalgtroller
  • Ledelsespraksis: veileder-kvaliteter i arbeidslederrollen, bruk av tilbakemelding, tydelighet, observasjons- og lytteferdighet, delegering